Na het vertrek van de Montfortanen op 13 mei 2001

Hoe het verder ging met Beresteyn
nadat de montfortanen er op 13 mei 2001 vertrokken

image002

Grepen uit wat er hierover op internet te vinden is.


Op Monumenten Register – Monumentenlijst (Gemeentelijke-)
Uitgebracht op: woensdag 24 juli 2002
komt voor: Leidseweg 191 – buitenplaats Beresteyn
Op de website van de gemeente Voorschoten


De mensen achter het ‘gezicht van Nederland’
op de website van de stichting BONAS
Gegevens over werk
Naam: Gebouwencomplex Beresteijn Voorschoten
Type: kerkelijke centra;religieuze bouwwerken;
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Kropholler, A.J. 1955 – verbouwing hoofdgebouw; Bijl, N. 1955 – verbouwing hoofdgebouw; Toebosch, G.H.S. 1955 – verbouwing hoofdgebouw;
Adres: Leidseweg 191, Voorschoten
Archiefgegevens: NAi/KROP 175 (foto van tekening 2, plattegrond hoofdverdieping)
Bijzonderheden: Op het complex zijn door Kropholler gesigneerde tekeningen aanwezig. De verbouwing van het hoofdgebouw is uitgevoerd. Mogelijk is het complex met enkele bijgebouwen uitgebreid, waarvan stijl en detaillering aan Kropholler doen denken.


Voorschoten wil bijna-thuishuis in Beresteyn

De gemeente Voorschoten voert overleg met de eigenaren van huize Beresteyn in Voorschoten voor de vestiging van een bijna-thuishuis. Daarom steunt Voorschoten niet de komst van een hospice in Wassenaar. In Wassenaar bestaat al een tijdje de wens voor een hospice. Hier kunnen ernstig zieke mensen die medisch gezien geen toekomst meer hebben, op waardige wijze afscheid van het leven nemen. 4000 euro die de Rabobank heeft gegeven, wordt verder gewerkt aan het werven van vrijwilligers en donateurs. Ook wordt er gezocht naar geschikte huisvesting. In tegenstelling tot de gemeente Wassenaar steunt Voorschoten de komst van de hospice in Wassenaar niet.

bron: Haagsche Courant  21-10-2003


Op 28 juni 2005 werd huize Beresteyn ontruimd

Ontruiming Huize Beresteyn:

huisvesting zeer onveilig.

VOORSCHOTEN. Vorige week dinsdag (28 juni 2005) werd huize Beresteyn, Leidseweg 191, ontruimd. Om 7.00 uur in de ochtend kwam een delegatie van brandweer, milieudiensten, bouw- en woningtoezicht, energiebedrijf Nuon en burgemeester Wilma Verver voor een brandveiligheidscontrole. Er werd zoveel aangetroffen dat niet in orde was, dat werd besloten het hoofdgebouw en drie bijgebouwen te ontruimen. In die gebouwen waren enkele tientallen Poolse werknemers gehuisvest en zij kregen de opdracht voor 20.00 uur dezelfde dag hun tijdelijk hotel te verlaten. De delegatie ontdekte dat de nooduitgangen niet bruikbaar waren, de electrische installatie niet deugde, van de 5 cv-’s werden er 3 afgekeurd en de hgiëne liet alles te wensen over. Gecontroleerd werd ook het bijgebouw waarin de Bond zonder Naam gevestigd is. Dit gebouw werd goedgekeurd, maar omdat de gehele electrische voorziening komt uit het hoofdgebouw, werd de BZN aangeraden een noodagregaat aan te schaffen. Helaas vergaten de controleurs om de voormalige kapel te controleren. Daarin zijn appartementen gemaakt en deze bewoners met allemaal een huurovereenkomst kwamen na het afsluiten van gas en electrisch licht ook zonder die voorzieningen. Dat betekende voor die gezinnen, waar nog geen twee weken geleden een baby geboren is, ook afsluiting met als gevolg dat de vriezers ook niet meer werkten. Het duurde tot de volgende dag voordat ook de kapel een noodvoorziening kreeg.

Burgemeester Verver benadrukte dat deze controle, in tegenstelling tot de hoofdeigenaar Jan van Kampen, voor hem niet onverwachts kwam. De controle was bekend bij de eigenaren. Een dergelijke controle werd ook gehouden in oktober vorig jaar en in februari van dit jaar en dit keer bleek dat er niets gedaan was aan al eerder geconstateerde gebreken. Zeer onplezierig voor die buitenlandse werknemers en natuurlijk ook voor de andere huurders, maar nog langer verhuur toestaan van de hoofdgebouwen was niet verantwoord.

Met name de bewoners in de voormalige kapel zijn boos. Zij zijn niet gewaarschuwd, betalen normaal huur en werden zonder voorkennis afgesloten van gas en electriciteit. Veiligheidsambtenaar Van der Klauw wil niet onkennen dat er iets is misgegaan ten opzichte van die bewoners. Helaas wisten wij het niet. Hij heeft de bewoners geadviseerd ook een noodvoorziening aan te svhaffen en de kosten te verhalen op de verhuurder. Kind van de rekening zijn ook natuurlijk die Poolse werknemers, die binnen één dag hun kamers moesten verlaten. Zij hebben inmiddels elders onderdak. De bewoners van de voormalige kapel menen dat zij nog slechter behandeld zijn dat huurders, die wegens huurachterstand hun huis uitgezet worden. Die hebben veelal een speling van 48 uur na een gerechtelijke uitspraak.

Volgens de burgemeester was de woontoestand dermate ernstig, dat geen moment meer gewacht kon worden om het oude landhuis te ontruimen. Volgens de woordvoerder van de eigenaren, Jan van Kampen, is over deze ontruiming nog niet het laatste woord gesproken.

Joop Peeters

Op het forum van de website van de gemeente Voorschoten

Huize Beresteyn staat momentel schandelijk te verramponeren. Het is na het vertrek van de Paters Montfortanen nog wel een Gemeentelijk monument geworden. Is Beresteyn het zelfde lot beschoren als destijds huize Nieuw-Voordorp? Langdurige leegstand, verkrotting en straks tot overmaat van ramp gaat het misschien net als Nieuw-Voordorp in de fik. Dan wordt het gesloopt en dan is er niets meer van over. Gemeente, doe iets, red ‘uw monument’ voordat het te laat is.
Jules, woensdag 20 juli 2005 23:22

Wat gebeurt er nu met Beresteyn?? Je hoort en leest er niets meer over. Waar blijft dat zorghotel nu?? En de verkrotting gaat maar door.
Gerrie  zondag 15 januari 2006 09:55

Beste Gerrie,
ook ik maak mij zorgen over Berensteyn, net zoals toen over Ter Wadding. Daarom heb ik als raadslid n.a.v. een artikel in de AD haagse editie over Berensteyn vorige week vragen gesteld in de Commissie Wonen, ruimte, groen aan de wethouder – Er wordt momenteel gesprekken gevoerd overeen verzorgingstehuis met oplopende zorg en een eerstelijns gezondheidscentrum in plaats van een zorghotel voor kortdurend verblijf. Er komen ook 60 appartementen voor zorgbehoevende ouderen en met zorgaanbieder Valent worden afspraken gemaakt over de zorgaanbod. Dit schijnt allemaal op korte termijn afgerond te worden en dan gaat het de normale procedure in. Aangetekend moet worden dat de voorgevel van Huize Berensteyn en een deel van het park een monumentale status hebben en mogen niet worden gewijzigd maar de overige opstallen mogen worden gesloopt. Dan geldt er ook een beperking m.b.t. bebouwing in de huidige bestemmingsplan wat het gebied ook moet beschermen.
Patricia woensdag 18 januari 2006 09:37

Beste Patricia. Dank voor je uitgebreid antwoord. Dus De voormalige functie die Beresteyn deels had; de opvang van mensen die tijdelijk onderdak behoefdeN, wordt dan weer in ere hersteld, zij het dan met een professionele zorgfunctie. Dat was ook een wens van de Paters Montfortanen toen zij in 2001 het huis verkochten aan van Cleef. Dat het nu al 5 jaar zo triest erbij ligt is een doorn in het oog van iedere Voorschotenaar die iets met Beresteyn heeft gehad. Hopen op snelle aanpak.
Jules donderdag 19 januari 2006 17:07


Commissie Middelen Gemeente Voorschoten 17 oktober 2002 notulen

4. Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
De heer Harlaar vraagt hoe het er voor staat met Beresteijn. De heer Verschoor antwoordt contact te hebben gehad met een van de eigenaren om te horen wat er aan de hand was. Dit gesprek heeft zijn zorgen niet verminderd. Er zal nog een discussie plaatsvinden over de toekomst van Beresteijn en er is afgesproken op korte termijn met alle eigenaren om de tafel te gaan zitten. Hij zal hier zo gauw mogelijk op terug komen.


Commissie Ruimte 16 oktober 2002 notulen

Brief 146

De heer Koek is blij met de oplettende burgers. Hij wil het college meegeven dat de gemeente er attent op wordt dat er geen zaken gebeuren als in deze brief genoemd. De heer Mohajerani kan de opmerking over asielzoekers en daklozen niet plaatsen. Wethouder Draijer antwoordt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de brandveiligheid, dus ook op Beresteijn. De discussie over de toekomst van Beresteijn is gaande en baart hem zorgen. Op dit moment wonen er tijdelijk mensen uit Polen die werken aan de HSL en die eigenlijk eind augustus al weg zouden zijn. De gemeente heeft kortgeleden een inspectie uitgevoerd, het rapport dat zal worden uitgebracht aan eigenaren en gemeente is nog niet binnen. Beantwoording van de brief zal worden overgelaten aan de wethouder dan wel het college.


Raadsvergadering Gemeente Voorschoten– Notulen 25 april 2002

7. Voorbereidingsbesluiten Berbice-Beresteijn, Dobbeweg-Donklaan
(met uitzondering van de gebieden met woonbestemming) en Kniplaan (raadsvoorstelnummer 29).

Dit voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Raadsvergadering notulen 28 mei 2003 (deel II)

Voorbereidingsbesluit Berbice-Beresteijn en de Benvenutolaan (e.a)

Deze voorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING
VAN DE COMMISSIE VOOR WONEN, RUIMTE EN GROEN
GEMEENTE VOORSCHOTEN, 16 juni 2004

7.        Voorbereidingsbesluit gebied Berbice, Berensteyn en de Benvenutolaan

De heer Bos deelt mede dat de VVD inhoudelijk kan instemmen met het voorbereidingsbesluit. Spreker wil nog wel een opmerking plaatsen over het feit dat dit traject zo lang loopt en hoopt dat het College zijn streven het ontwerpbestemmingsplan voor het einde van het jaar af te ronden, ook daadwerkelijk realiseert.

De heer Rasch sluit zich aan bij de reactie van de heer Bos. Een verlenging van een voorbereidingsbesluit is een slechte zaak. D66 stemt in met de verlenging van het voorbereidingsbesluit onder de opmerking dat dit niet nog een keer mag voorkomen.

Ook de heer Harlaar sluit zich aan bij de eerdere reacties.

Mevrouw Kortekaas gaat ervan uit dat de verlenging samenhangt met het project Berensteyn en vraagt naar de stand van zaken van dit project.

De heer Verschoor geeft aan dat een verlenging van een voorbereidingsbesluit ook niet de voorkeur heeft van het College. Enerzijds is dit het gevolg van een kwalitatieve en zorgvuldige voorbereiding van het bestemmingsplan. Het gaat hier om een kwetsbaar gebied, waarover met de betrokken partijen goede afspraken gemaakt moeten worden, ook in het kader van planschade etc. Het project Beresteyn is een van de voornaamste redenen voor de vertraging. Raad en College hebben een duidelijke intentie met dit gebied, te weten het realiseren van een beheersbare ontwikkeling in de zorgsector. Het College wil de randvoorwaarden hiertoe goed vastleggen met de projectontwikkelaar. Dit vergt de nodige tijd. De intentie is echter het ontwerpbestemmingsplan voor het einde van het jaar af te ronden.

De heer Rasch heeft begrip voor de argumenten van de heer Verschoor, maar wil er toch op wijzen dat doel en middelen goed voor ogen gehouden moeten worden. Een voorbereidingsbesluit mag naar de mening van spreker uitsluitend tot doel hebben om te komen tot een bestemmingsplan en niet tot doel hebben een situatie te bevriezen.

De heer Verschoor geeft aan dat een voorbereidingsbesluit ook tot doel heeft ongewenste ontwikkelingen in de voorbereidingsfase tegen te (kunnen) gaan. De kern in deze zaak is de zorgvuldigheid waarmee het College met dit kwetsbare gebied wil omgaan. Op dit moment is er nog geen overeenstemming met betrokken partijen over de gewenste inrichting. Het College vindt de vertraging net zo vervelend als de commissie, maar in dit geval wel noodzakelijk.

Mevrouw Jonk wil de kwestie positiever benaderen. Spreekster zou eerder willen spreken van een situatie waarbij je als gemeente bepaalde mogelijkheden niet wilt uitsluiten dan van het bevriezen van een situatie.

De heer Rasch benadrukt nogmaals begrip te hebben voor de argumenten die ten grondslag liggen aan de verlenging, maar wil met zijn reactie alleen aangeven dat als geconstateerd wordt dat de termijn van het voorbereidingsbesluit niet voldoende is, er een ander instrument gekozen moet worden.

De voorzitter sluit de discussie af. Het voorbereidingsbesluit wordt ter verdere afhandeling voorgelegd aan de raad.


College van B&W – B&W notulen – B&W notulen 12 juli 2005

Veiligheid

 1. Bestuursdwangbeschikkking na toepassing bestuursdwang. Intrekking bestuursdwangbeschikking 6 maart 2003. “Beresteijn”, Leidseweg 191 te Voorschoten.
  Advies d.d. 6 juli 2005, afd: Veiligheid, nr: 502532
  Voorgesteld wordt:
  In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde bestuursdwangbeschikking en het intrekken van de bestuursdwangbeschikking van 6 maart 2003.
  Conform advies besloten.

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, gehouden op 26 juli 2005, aanvang 10.00 uur in de B&W-kamer.

W&B punt 3

3. Voorbereidingsbesluit gebied Berbice, Beresteyn en de Benvenutolaan
Advies d.d. 18 juli 2005, afd; W&B, nr: 502775
Voorgesteld wordt:
Instemmen met het concept-raadsvoorstel en raadsbesluit tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied Berbice, Beresteyn en de Benvenutolaan
Conform advies besloten.


Notulen – Commissie Wonen, Ruimte en Groen 14 september 2005

6. Voorbereidingsbesluit Berbice, Beresteijn en de Benvenutolaan

Wethouder Verschoor brengt nog eens in herinnering hoe de vertraging tot stand is gekomen. Een aantal zaken valt buiten de invloedsfeer van de gemeente, maar de wethouder hoopt voor het einde van het jaar helderheid te hebben.

Het voorbereidingsbesluit wordt met een positief advies aan de raad voorgelegd.


Raadsvergadering 29 september 2005 Gemeente Voorschoten notulen

7. Voorbereidingsbesluit Berbice, Beresteyn en de Benvenutolaan (raadsvoorstelnummer 051)

Dit voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, gehouden op 14 februari 2006, in de B&W-kamer.

D. Planontwikkeling locatie Beresteijn.
Advies dd. 8 februari 2006, afd. RO, nr. 600463.
Voorgesteld wordt:
1. Verder uitwerken van de locatie Beresteijn op basis van het bijgevoegde zorgconcept;
2. Hiertoe een intentie-overeenkomst te sluiten met de project-ontwikkelaar;
3. Hiertoe een principe-verzoek voor de herziening van het streekplan in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Besluit:
Bij de verdere bespreking meenemen de openbare toegankelijkheid van het bos.
Brief naar de raad over de voorgeschiedenis, stand van zaken en resultaten.
De onderhandelingen, afspraken en zorg inclusief woningbouw lopen al vanaf 2001 dus ver voor de regionale afspraak m.b.t. de sociale woningbouw. Het openbreken van deze afspraken wordt thans niet meer begaanbaar geacht.
Wethouder Carabain heeft de grootst mogelijke moeite met het ontbreken van sociale woningbouw in dit plan.


Uit het Concept Jaarverslag 2005 Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (ruwe conceptversie 2 februari 2006).

Buitenplaats Beresteijn

De historische buitenplaats Beresteijn aan de Leidseweg 191 is beschermd als gemeentelijk monument, en is reeds een aantal jaren zonder functie.

Het pand is door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument. In de redegevende beschrijving (de onderbouwing voor aanwijzing als monument) staat dat het Landgoed Beresteijn voor de gemeente Voorschoten van belang is vanwege de onderstaande architectuur- en cultuurhistorische waarde:

 1. het huis en de omringende tuin vormen een duidelijk en relatief laat voorbeeld van de vroeger talrijk aanwezige buitenplaatsen binnen de gemeente;
 2. de waterpartijen en de ‘hermitage’ aan de achterzijde van het complex vormen nog belangrijke elementen van de 19de-eeuwse landschappelijke parkaanleg;
 3. het huis houdt de herinnering levendig aan het ‘Instituut Wullings’, een bekende kostschool [internaat (met HBS)] uit de eerste helft van de 20ste eeuw;
 4. het voorste gedeelte van het hoofdgebouw is opgetrokken in een voor de gemeente ongebruikelijk rijke neorenaissancestijl.

De nieuwe eigenaar is voornemens er een omvangrijk programma, met zorgappartementen, verpleegunits, een parkeerkelder en een aantal gezamenlijke ruimtes, te realiseren. In de voorgelegde stedenbouwkundige opzet wordt het hoofdgebouw gesloopt met uitzondering van de voorgevel. Het nieuwe bouwvolume bestaat uit drie volledige bouwlagen met een kapverdieping en een kelder/souterrain.

De Commissieleden missen bij de presentatie van het bouwvoornemen de rechtvaardiging voor de (gedeeltelijke) sloop van het monument en zijn van mening dat het huidige bouwvoornemen onvoldoende rekening houdt met de bouwhistorische en landschappelijke waarde van het landgoed. Omdat een goede analyse en een plan van aanpak wordt gemist, is de Commissie van mening dat zij het plan niet goed kan beoordelen aan de hand van het getoonde. Derhalve adviseert zij het plan voorlopig aan te houden. In 2006 wordt een aangepast schetsplan verwacht.

De Bond zonder naam is er inmiddels óók weg.


verhuurmakelaar

Kort en Klein nieuws uit het college van 29 mei 2007

Meer zorgwoningen op Beresteijn

Het college gaat akkoord met meer zorgwoningen op landgoed Beresteijn dan eerder gepland. Uit een onderzoek, in opdracht van de initiatiefnemers van het zorgcomplex, is gebleken dat het beoogde aantal van 42 appartementen niet genoeg is om 24-uurs zorg te kunnen garanderen. Omdat het college het belangrijk vindt dat Voorschoten beschikt over een ruim zorgaanbod, gaat het akkoord met meer appartementen. Voorwaarde is wel dat de grootte van het complex niet mag toenemen.
Van de website van de Gemeente Voorschoten


Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen, gehouden op maandag 18 juni 2007,
Begin juli wordt rond Beresteijn een intentieovereenkomst getekend. De raad krijgt vooraf
inzage in de tekst daarvan. Binnen de beschikbare contour komen zeventig publiek bereikbare zorggerelateerde wooneenheden.
In juli 2007 zou er een intentie-overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaren worden getekend.
Van de website van de Gemeente Vooschoten

Geruime tijd, ca 8 jaar geleden kwam Beresteyn te koop van de Paters Montfortanen.
Al jaren worden plannen gemaakt over wat er met Beresteyn moet gebeuren. Intussen is het verval ingetreden. Het was de bedoeling dat op die plek in ieder geval iets moest komen met zorg. De voorzitters van de Anbo, Zonnebloem, UVV en Rode Kruis hebben indertijd onder de naam  AZUR (voorletters van de verenigingen die zij vertegenwoordigden) een bod gedaan op Beresteyn. Maar het is verkocht aan een commercieel bedrijf die het in de kortste keren mét winst weer door verkocht én die verkocht het óók weer met winst door, die verkocht het óók weer met winst door. Dus het is een dure locatie geworden.
Het complex/landgoed is geheel in handen van 4 personen die alle 4 een aandeel hebben in het geheel. De meeste aandelen (de helft) zijn in handen van Bouw maatschappij Jan van Kampen uit Wassenaar.
Er komen woningen met zorg voor de wat rijkere ouderen.
Zoals hierboven blijkt zijn de plannen door de gemeente goedgekeurd.
Het wordt wél tijd dat er iets gebeurd want het geheel is aan het verpauperen, eeuwig zonde. De bovenvermelde verenigingen (AZUR) zijn intussen ingeschreven bij de kamer van koophandel onder de naam stichting Zotel Beresteyn. Het is duidelijk dat zij geen zorghotel op landgoed Beresteyn kunnen beginnen.
Stichting Zotel Beresteyn is nog actief en wil in ieder geval een zorghotel realiseren in Voorschoten.
[informatie van iemand van Zotel Beresteyn van april 2008]


BIJLAGEN Welstandsnota Voorschoten

herziening september 2008, gemeente Voorschoten

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN (111)

Leidseweg 191 buitenplaats “Beresteyn” (met o.m. hermitage (folly))


Ontwikkeling zorglocatie landgoed Beresteyn.

In: Voorschoten ambitieus op koers
Eindrapportage Bestuurskrachtonderzoek 2006, van Partners+Pröpper Vugt, 18 januari 2007

Gemeente is in onderhandeling met de eigenaar.


Toekomst van Beresteyn: zorgwoningen en verpleegstudio’s
waarvoor – op het hoofdgebouw na, alle rest gesloopt zal worden.

Beresteyn anno 2007 [foto PBV architecten]

Beresteyn anno 2007 [foto PBV architecten]

luchtfoto Beresteyn

luchtfoto Beresteyn

plan architecten

plan architecten

artist impression

artist impression Beresteyn: Zorgwoningen en verpleegstudio’s Start bouw: eind 2008

Plan van PBV Architect

Opdrachtgever:
Stichting Beresteyn
Locatie: Voorschoten
In samenwerking met ir. Laurens Vis

[19 maart 2007 op internet geplaatst]

Op de website van Jan-Dirk Costeris (heeft al een groot aantal opdrachtgevers geïnspireerd tot de realisatie van waardevolle huisvesting. Hierbij een greep uit onze opdrachten)
Advies bij ontwikkeling woonzorgcomplex: Ontwikkeling van een klooster in Voorschoten tot een woonzorgcomplex. Een samenwerkingsproject tussen Beresteijn BV en Valent/RDB.

GROENSTRUCTUURVISIE GEMEENTE VOORSCHOTEN

[concept voor inspraak 6 februari 2009 – Bureau Alle Hosper en DG Groep BV, 6 februari 2009] blz 12] Groen en cultuurhistorie

Monumenten en andere cultuurhistorisch belangrijke groengebieden vormen het cultureel erfgoed van de gemeente. Zij dragen bij aan de identiteit van de plek en vormen een schatkamer aan stijlen die de verbinding met het verleden leggen. Monumentale bomen hebben een ouderdom die groter is dan een mensenleven en bepalen mede het beeld van de  openbare ruimte. Herdenkingsbomen markeren belangrijke gebeurtenissen. Deze bomen zijn beschermwaardig.

Een groot deel van het groen in Voorschoten heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Bij cultuurhistorie gaat het er om de groene monumenten, zoals het Burgemeester Berkhoutpark dat een rijksmonument is, te behouden.

image013

Ook is het van belang om ontwerpstijlen in een recenter verleden te behouden. Dit betreft bijvoorbeeld de landgoederen Berbice en Beresteijn en de groen rond het klooster Bijdorp. Ook de agrarische [p.13] landschappen, bijvoorbeeld het polderlandschap, hebben een cultuurhistorische betekenis. Het is van belang om deze karakteristieken te behouden en ontwikkelen.


Hardnekkig Dorpsverhaal

Op bovenstaande foto, gemaakt vanaf de zijde waar nu de Beethovenlaan is, wordt door velen een ingang van een ijskelder gezien. Dit is een oude legende die steeds doorverteld en overgeschreven wordt in kranten en artikels over Beresteyn.

Het heeft met een ijskelder niets te maken. Ook is het geen grot en geen hermitage want wie zou er in zo’n tochtige ruimte willen verblijven? Maar als het de bedoeling heeft gehad om dat toch te suggereren dan heeft het iets van een folly maar is toch geen echte want de gang heeft wel degelijk een functie. Het is een doorgang onder de heuvel die opgeworpen is om beschutting te geven tegen de noordenwind van zee.

Een ander misverstand is dat de stenen waarmee de muren van de doorgang zijn “bekleed”, aangebracht zouden zijn door de Montfortanen. Maar dat heeft veel eerder plaatsgevonden misschien al bij de aanleg van het park in de vroege 19e eeuw. Op een prentbriefkaart van Beresteyn, gedateerd ca 1902 is al te zien dat daar een “bekleding” is aangebracht. ( Deze foto bevindt zich in het Voorschotens archief en bij de beschrijving van deze foto wordt ook weer een ijskelder vermeld)

Aan de achterkant bevinden zich twee stenen banken. Van daaruit kon je, tot de weilanden volgebouwd werden, kijken tot aan de duinen, wel zo’n 5 kilometer ver. We hebben er eens gestaan tijdens een vreselijk noodweer met donder en bliksem en zagen de blikseminslagen dansen op de bovenleiding van het spoor van Leiden naar Den Haag.

Verder op deze site bij het onderwerp Paters Kapucijnen op Beresteyn staan enkele pagina’s uit het boek De Langeweg naar Oosterhout met op pag. 47 het gedicht De Bank, gezien vanuit de trein door Michel van der Plas.

In de onderdoorgang bevindt zich een kolonie baardvleermuizen. Het is de kleinste vleermuis in ons land (35-48mm). Zo klein dat er echt naar gezocht moet worden om ze te zien. Ze hebben een sterke voorkeur voor spleten en een parkachtige omgeving, daarom is de gang een ideale kraamkamer en overwinteringsplek. Ze staan niet op de rode lijst omdat ze niet bedreigd worden maar zeldzaam zijn ze wel.


ijskelder
Het parkbos

Het park achter het huis is minder goed onderhouden. De nieuwe eigenaar is echter in overleg met Het Zuid-Hollands Landschap bezig het onderhoud grondig aan te pakken. De heuvel achter in het park tegen de Admiraal de Ruytersingel aan, die vaak wordt versleten voor een ijskelder maar eerder een folie is, is een windheuvel gebouwd om beschutting te geven tegen de wind van zee. De stenen waarmee de doorgang, “de tunnel”, is bekleed zijn nog door de Montfortanen aangebracht. Achter de tunnel is een rustplek van waaruit men vroeger tot aan de duinen kon kijken.(Uit publicatie Open Monumentendag)


[blz 23] Ecologische structuur
Binnen de bebouwde kom maken de landgoederen Ter Wadding, Berbice, Beresteijn en Bijdorp deel uit van de bestaande Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

[blz 31] Streefbeeld Berbice en Beresteijn
Besloten landgoederen waar cultuurhistorie en natuurwaarde voorrang hebben. Binnen de landgoederen is een variatie aan bostypen met stinsenbegroeiing. Vanuit Berbice een zichtlijn naar de Vliet. De gevels en voorterreinen van de landhuizen zijn goed beleefbaar vanaf het lint Veurseweg/Leidseweg en vormen daarmee een deel van het decor van Voorschoten. Tussen beide landgoederen slingert een recreatieve route. Doordat er enkele doorzichten zijn vanaf de  Van Beethovenlaan kunnen voorbijgangers ervaren dat er meer is dan bos achter de beplantingssingels. Berbice blijft beperkt toegankelijk.

Bijlage 3 Lijst met beschermwaardige bomen in Voorschoten

bomenlijst

bomenlijst


“Er zit almaar geen schot in Beresteyn”

Zo klaagt ene Marijke op 6 december 2009 n.a.v. een ontwikkelingsprojekt om te komen tot een Huis van Voorschoten: Kijk nou eens naar huize Beresteyn. Het is volledig verpauperd en het bos is niet toegankelijk. Een gemiste kans. Dit is toch een geweldige plek voor het “huis van Voorschoten”?

Dat er nog altijd geen schot zitg in de toekomst van Beresteyn blijkt ook uit vragen uit de Gemeenteraad (van “Ons Voorschoten”) over de toestand van een viertal monumentale panden, waaronder Beresteyn en vooral uit de Schriftelijke beantwoording door het College van B&W Voorschoten van 20 oktober 2009.

image015


image017

eerste_pagina_beresteyn_html_59d288ef

eerste_pagina_beresteyn_html_m7d80df4a amvest_plannen_html_5ff056c2-1

amvest_plannen_html_6ebcb729amvest_plannen_html_m57dfd088plan-beresteyn


De Gemeenteraad van Voorschoten vergaderde op 6 februari 2014
over de plannen van Amvest Herontwikkeling buitenplaats Beresteyn Leidseweg

2017-1-20


Laatste berichten over Beresteyn


Van 2001 tot in 2009 hadden diverse kunstenaars een plek op Beresteyn gevonden.
Zo ook kunstenares Wendy Hoogenboom.
Uit haar website blijkt een grote verbondenheid met en nostalgie voor het park van landgoed Beresteyn.
Hier enige foto´s van haar website.

image002image003

Broeder Johannes aan het werk in het bos. Op de achtergrond het voetbalveld (1968)

Broeder Johannes aan het werk in het bos.
Op de achtergrond het voetbalveld (1968)

Ingang van de kleine slaapzaal

Ingang van de kleine slaapzaal

In de vroegere timmerwerkplaats van de broeders montfortanen had zij haar atelier

In de vroegere timmerwerkplaats van de broeders montfortanen had zij haar atelier

image007

image008

image009

 

Februari 2008 - Nieuw leven op Beresteyn. Wat een welkom, om zo aan te komen!

Februari 2008 – Nieuw leven op Beresteyn. Wat een welkom, om zo aan te komen!

Februari 2009. En wat een schok om zo aan te komen fietsen! De schoonheid van het verval is veranderd in puin en afval. Geen nieuw leven meer. De ziel is er uit... Ik moet afscheid nemen van Beresteyn.

Februari 2009. En wat een schok om zo aan te komen fietsen!
De schoonheid van het verval is veranderd in puin en afval. Geen nieuw leven meer.
De ziel is er uit… Ik moet afscheid nemen van Beresteyn.

”'Het kastje...” achtergelaten door mensen die hier ooit gewoond hebben, nu wandelt het met mij mee.

”’Het kastje…” achtergelaten door mensen die hier ooit gewoond hebben, nu wandelt het met mij mee.

Foto Julius de Keuning

Foto Julius de Keuning