Verkoop en vertrek Montfortanen

Landgoed Groot Bijsterveld in andere handen

Op vrijdag 6 november 2009 is het klooster van de montfortanen in Oirschot, Montfortlaan 12 verkocht aan de gemeente Oirschot. Eerst spraken provinciaal overste Wiel Logister, burgemeester Ruud Severijns en directeur woningbedrijf Ger Glezer een kort woordje over verleden, heden en toekomst.
Hierna volgde de ondertekening van de koopovereenkomst door provinciaal overste Wiel Logister (li.), burgemeester Ruud Severijns (re.) en notaris Stijn Marks (midden).

image009De gemeente Oirschot neemt op vrijdag 6 november 2009 de eigendom van Groot Bijstervelt over van de Congregatie der Montfortanen onder toeziend oog van Notaris Marks (foto Jan Appels).[van hier] De burgemeester noteerde in zijn weblog het volgende [S1]

image010

Hierna werd de overeenkomst met een toost bezegeld.

image011 image012


De speech van pater Wiel Logister, provinciaal overste van de Nederlandse provincie van de montfortanen:

Nog even en Bijsterveld is niet meer van de montfortanen. Wij worden huurders – God weet hoe lang. Wat houdt dat in? Hoeveel invloed heeft de status van huurders op onze wijze van leven en wonen? Vanuit onze religieuze achtergrond zou deze verandering niets moeten uitmaken. Wij laten ons immers gezeggen door de uitspraak van Paulus dat we niet moeten leven als protserige bezitters, maar als mensen die zich in hun armzaligheid over alles verheugen – in het besef alles te hebben gekregen. Zeker, strikt juridisch gezien, is Bijsterveld méér dan 100 jaar ons bezit geweest. Maar voor ons was deze plek altijd ook een godsgeschenk, waar we mochten wonen, niet in het minst dankzij veel mensen die ons in moeilijke tijden er doorheen hebben geholpen.
Alles wat we hebben, is ons in bruikleen gegeven, aan ons toevertrouwd om er zorgzaam mee om te gaan, opdat ook de generaties na ons er nog van kunnen genieten. Een prachtig ideaal. Dat we dit ideaal vanaf 1903 tot nu toe helemaal hebben waargemaakt, durf ik niet te zeggen. Ook montfortanen is niets menselijks vreemd. Wellicht kunnen we als huurders de stelregel van Paulus nog beter volgen: dankbaar, blijmoedig en gastvrij wonen in een huis dat niet van ons is.

Toen we in 2003 besloten Bijsterveld te verkopen, stonden ons twee dingen voor ogen. Ten eerste wilden we dat deze plek zo zou worden ingericht en beheerd dat ze ruimte zou bieden aan velen, het liefst aan mensen uit het dorp die aandacht en zorg nodig hebben. In de hoop dat zodoende hier iets zou blijven hangen van het besef waarmee wij op deze plaats hebben gewoond: deze heerlijkheid vraagt om haar met elkaar te delen. Moge deze mentaliteit blijven leven in wat hier door en voor de Oirschotse gemeenschap wordt ontwikkeld.
Ten tweede zouden we de opbrengst besteden in de geest van de congregatie en van de vele weldoeners. Daarom heeft het bestuur afgelopen maandag besloten een flink deel van de opbrengst meteen door te sluizen naar ons generaal bestuur dat wordt geconfronteerd met grote vragen vanuit Azië, Afrika, Latijns Amerika en Haïti. De rest van het geld blijft nog even op de bank staan. Maar we voorzien nu al, dat het binnenkort moet worden gebruikt voor nieuwe nood in de Derde Wereld. Hopelijk leeft deze internationale solidariteit in het nieuwe Bijsterveld voort.

Tenslotte, ik dank het Woningbedrijf en het Gemeentebestuur voor de prettige manier waarop we samen naar deze dag hebben toegewerkt. ‘Ultima latet’ staat in de nok van het kasteel – vrij vertaald: wat komt, weten we niet. Maar toch: moge de geschiedenis van dit stukje ‘Oirschot – monument in het Groen’ de huidige en de toekomstige bewoners en bezoekers inspireren tot blijmoedig samenleven met een open oog en oor voor wat er in de wereld aan de hand is!

[Van – het inmiddels verborgen gedeelte – van de  website der paters montfortanen, onder ‘wanneer’ en ‘verkoop Bijsterveld’]

Bericht in Brabants Dagblad van 04-09-2007 [S2]


image013Persbericht: Wetenschapswinkel Wageningen UR, 9 september 2009

Oirschots kloosterpark krijgt oude allure terug

Een goed ontwerp voor het kloosterpark Groot Bijsterveld in Oirschot houdt rekening met kwaliteiten uit het verleden en met de behoeften van toekomstige gebruikers. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het herontwerp van het park dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR maakte, in opdracht van de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot. Aan het ontwerp ging een grondig cultuurhistorisch onderzoek vooraf. Het herontwerp biedt ruimte voor maximaal 35 nieuwe woningen.

Het herontwerp van kloosterpark Groot Bijsterveld brengt oude kwaliteiten terug en is gericht op de gebruikers van de toekomst. Dat zijn de nieuwe bewoners, maar ook de andere Oirschotse burgers die nu niet over een openbaar park beschikken. Het herontwerp heeft een boomgaard en een groentetuin. Het park biedt ruimte voor wandelen, bidden en spelen. Daarvoor worden enkele oude wandelroutes, het uitzicht over de vijver en de oorspronkelijke vorm van de weide hersteld. Student-onderzoeker Luc Joosten van Wageningen UR concludeert dat, als rekening wordt gehouden met de kwaliteiten en de afmetingen van het huis Groot Bijsterveld en het park, het aantal nieuwe wooneenheden beperkt moet worden tot 35.

Na 100 jaar in gebruik te zijn geweest als klooster, zijn het huis Bijsterveld en het bijbehorende park (zo goed als) verkocht aan het gemeentelijke Woningbedrijf Oirschot. Door de jaren heen hebben de kloosterlingen het park steeds aangepast en uitgebreid. Voor hen had het park allerlei functies: van bidden en brevieren tot sporten en het verbouwen van groenten. Onder meer door het slinken van de groep bewoners was het onderhoud echter niet meer op te brengen. Hierdoor zijn veel doorkijkjes en bijzondere elementen in de loop der tijd verdwenen. Na aankoop wil het Woningbedrijf Oirschot het complex ombouwen tot een zorgcentrum met een openbaar toegankelijk park. De Stichting Behoud Erfgoed Oirschot staat positief tegenover de functieverandering, maar is het niet eens met de huidige plannen van de gemeente als het gaat om de wijze waarop extra paviljoens in het park worden gebouwd. Daarom heeft de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd te zoeken naar een maatschappelijk, cultuurhistorisch en ecologisch duurzame functieverandering voor het park van het Montfortanenklooster in Oirschot.

Het cultuurhistorisch onderzoek en het herontwerp zijn apart beschreven. De wetenschapswinkelrapporten 250: Cultuurhistorische analyse en waardering Groot Bijsterveld en 251: Herontwerp Groot Bijsterveld te Oirschot zijn te downloaden vanaf http://www.wetenschapswinkel.wur.nl/.

Beide rapporten zijn op 4 september overhandigd en goed ontvangen door de SBEO, burgemeester R. Severijns en wethouder J. Kerkhof van Gemeente Oirschot en aan Overste W. Logister van de Montfortanen.

[van hier zie ook hier]

[S1] Vandaag heb ik mogelijk een van de belangrijkste handtekening als burgemeester van Oirschot mogen plaatsen. Het landgoed Groot Bijstervelt is eigendom geworden van de gemeente Oirschot nadat het ruim een eeuw in handen was van de broeders en paters Montfortanen. Omdat ik als burgemeester de gemeente in en buiten rechte vertegenwoordig voel ik me op dat moment even een beetje als een kasteelheer. Wat  in ieder geval wel zeker is, is het feit dat we nu ook een verplichting als gemeente op ons hebben genomen om zeer zorgvuldig met dit landgoed om te gaan en zowel de cultuur-historische als landschappelijke kwaliteiten te beschermen in de context van de nieuwe mogelijkheden daar op het gebied van woonzorg.
In mijn toespraakje heb ik er nadrukkelijk op gewezen dat de congregatie Montfortanen afgezien hebben van een commerciele prijs en nadrukkelijk hun sociaal-maatschappelijke functie daarbij als leidraad hebben genomen. De samenleving van Oirschot mag daarvoor de broeders en paters van de Montfortanen uiterst dankbaar voor zijn.
[van hier]

[S2] Woningbedrijf Oirschot koopt klooster
OIRSCHOT – Woningbedrijf Oirschot heeft het kloostercomplex Groot Bijsterveld voor 2,4 miljoen euro gekocht van de congregatie van de Montfortanen.
Die hebben kapel, klooster, park en enkele nevengebouwen voor die relatief lage prijs aangeboden op voorwaarde dat het complex een bestemming krijgt die de Oirschotse gemeenschap ten goede komt, als dank voor de gastvrijheid die klooster en seminarie in Oirschot altijd hebben ondervonden. Dankzij de gunstige verwervingssom kan woningbedrijf Oirschot op het terrein rendabel woningen bouwen. De overname werd mogelijk nadat een haalbaarheidsonderzoek uitwees dat park en klooster kunnen worden herontwikkeld tot een riant gelegen complex met ongeveer zeventig woningen in de woonzorgsector. Voor de bewoners kan stichting Sint Joris desgewenst zorg en andere diensten verlenen. Het college heeft de (rijks) monumentenstatus aangevraagd voor kapel en kasteelgedeelte. Het is de bedoeling dat de kapel met fraaie gebrandschilderde ramen een passende (bijvoorbeeld culturele) bestemming krijgt. Ook moet het woningbedrijf respectvol omgaan met het kasteel en kloosterbegraafplaats.
04-09-2007


Montfortanen verlaten Oirschot op 12 december 2011

Oirschotse paters maken plaats voor anti-krakers

Eindhovens Dagblad / Brabants Dagblad dinsdag 18 oktober 2011 | 21:00 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 19 oktober 2011 | 08:15

OIRSCHOT- In het monumentale klooster van de Montfortanen in Oirschot komen anti-krakers.

Montfortanen vertrekken na 108 jaar uit klooster in Oirschot

Na 108 jaar trekken de laatste vijf paters en een broeder in december de deur achter zich dicht om te verhuizen naar een verzorgingshuis in Valkenburg. Totdat er definitieve plannen zijn voor het klooster, is er plek voor ongeveer tien tijdelijke bewoners.
“Al die jaren hebben we ruim steun gehad vanuit de gemeenschap. We willen graag via dit pand iets terugdoen voor de mensen in Oirschot”, zegt overste Piet Derckx van de overgebleven Montfortanen. Dat er nu – waarschijnlijk jonge – anti-krakers in hun thuis komen, vindt hij dan ook ‘de beste oplossing’.
Nadat het klooster in 2009 werd aangekocht door de gemeente zijn een aantal plannen ontwikkeld. Een daarvan was om bosvilla’s in het park bij het klooster te bouwen. Dat stuitte meteen op veel verzet en is daarom van tafel gehaald.
Ook het plan om seniorenwoningen in het complex te realiseren, is nooit tot wasdom gekomen. De gemeente Oirschot wil volgend jaar een soort van ontwerpwedstrijd uitschrijven om tot een creatieve oplossing te komen. [Samenvatting op website]

Precies in het midden van zijn mede-Montfortanen (er is een bezoekende) staat overste Piet Derckx. Op 12 december trekken ze de grote deur van het klooster definitief achter zich dicht. [foto Jurriaan Balke] Toevoeging de namen, v.l.n.r.: pater Piet Schoen, pater Charles Voncken, broeder Charles Heijnen, pater overste Piet Derckx, pater Jan Bechtold, pater Richard Schreurs( bezoeker) en pater Jo van Osch.

Precies in het midden van zijn mede-Montfortanen (er is een bezoekende) staat overste Piet Derckx.
Op 12 december trekken ze de grote deur van het klooster definitief achter zich dicht. [foto Jurriaan Balke]
Toevoeging de namen, v.l.n.r.: pater Piet Schoen, pater Charles Voncken, broeder Charles Heijnen, pater overste Piet Derckx, pater Jan Bechtold, pater Richard Schreurs( bezoeker) en pater Jo van Osch.

door Kim Spanjers
In het monumentale klooster van de Montfortanen in Oirschot komen antikrakers. Na 108 jaar trekken de laatste vijf paters en een broeder In december de deur achter zich dicht. De laatste bewoners verhuizen naar een verzorgingshuis in Valkenburg.
‘We willen graag via dit pand iets terugdoen voor de mensen in Oirschot’
Totdat er definitieve plannen zijn voor het klooster, is er plek voor ongeveer tien tijdelijke bewoners “Al die jaren hebben we ruim steun gehad vanuit de gemeenschap.

We willen graag, via dit pand, iets terugdoen voor de mensen in Oirschot”,

zegt overste Piet Derckx van de overgebleven Montfortanen. Nadat het klooster in 2009 werd  aangekocht door de gemeente, is een aantal plannen ontwikkeld. Een daarvan was om bosvilla’s in het park bij het klooster te bouwen. Dat stuitte meteen op veel verzet en is daarom van tafel gehaald. Ook het plan om seniorenwoningen in het complex te realiseren, is nooit tot wasdom gekomen.
De gemeente Oirschot wil volgend jaar een soort ontwerpwedstrijd uitschrijven om tot een creatieve oplossing te komen. “Daarmee is niet gezegd dat er geen seniorenwoningen komen. Het kan wat ons betreft van alles zijn. Misschien zijn er mogelijkheden om tot een hotel te komen”, zegt verantwoordelijk wethouder Piet Machielsen (CDA, Ruimtelijke Ont wikkeling).
Machielsen belooft dat ‘het speciale karakter van de locatie’ in ere wordt gehouden en dat het niet ‘plat ontwikkeld wordt’. Verder blijven park en kapel openbaar. Hij voegt daar aan toe; “Er moet straks wel een plan liggen dat financieel haalbaar is.” De paters en broeders die nu naar Valkenburg verhuizen, hadden graag de seniorenwoningen betrokken die eigenlijk in de pen zaten. Dat laat nu te lang op zich wachten. “Verhuizen is op zich niet prettig. We laten dit niet graag achter. Maar we zijn wel realistisch: dit kan zo niet meer. Wij worden steeds ouder,“ aldus Derckx. Het klooster is altijd een opleidingscentrum geweest voor de Montfortanen die van daaruit over de wereld uitwaaierden voor missiewerk. In de hoogtijdagen van het groot seminarie volgden ruim honderd jonge mannen daar ben opleiding. Nu gaat Interveste, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het beheren van leegstaande panden, op zoek naar ongeveer tien nieuwe bewoners.
Derckx hoopt dat die zo snel mogelijk hun intrek nemen in het gebouw. “Als er geen gebruik meer van wordt gemaakt, raakt het snel in verval. Ik hoop dat de nieuwe bewoners de zaken goed in de gaten houden.”

Toestemming voor publicatie in e-mail aan Gijs van den Berg
Geachte heer,
Ik verleen u bij deze een eenmalig en niet overdraagbare licentie om het desbetreffende verhaal op uw website te zetten.
Als voorwaarde stel ik dat u de volgende bronvermelding hanteert:
Bron: Eindhovens Dagblad/ www.ed.nl
De url moet een link naar onze site zijn.
Bedankt voor uw e-mail,
Hoogachtend, Hub Dohmen, Redactie NieuweMedia