weblogboek

‘weblogboek’
Op internet geplaatst op 13 november 2006 (weggezet bij een gratis webhost; aanvankelijk 15 Mb; als tegenprestatie gaf dat enigszins storende reclame aan de kop en de voet van elke pagina)
op 18 november 2006 aangevuld met studentenlijsten;
op 6 januari 2007 enige aanvullingen
op 6 febr 2007 Namen paters en broeders foto Haagsche Schouw gewijzigd
op 28 februari 2007 enige nota’s “Ouderlijke bijdragen in de kostschoolkosten” (zie ‘new’)
n.a.v. bezoek op 30 maart 2007 van Gijs van den Berg en Stan Verdult aan Provinciaal Econoom en Archivaris pater Hub Kleijkers, diverse aanpassingen en aanvullingen aangebracht
Inmiddels was de website uitgegroeid tot zo’n 54 Mb
op 16 april 2007 apart subsitje gemaakt over het Noviciaat
op 24 mei 2007 stukje over “Montfortanen in de Lage Landen” én informatie over ‘het Montforthuis’ toegevoegd.
Op 9 juni 2007 een zestal necrologieën van ‘Beresteynse’ paters toegevoegd (apart subsitje)
Op 2 juli 2007 informatie over ‘Vlag en wapen van Beresteyn’
Op 2 augustus 2007 enige aanvullingen, o.a. bovenstaand gebed dat de broeders dagelijks baden
Op 24 september 2007 foto’s uit fotoalbum van Peter Hoogland periode Haagsche Schouw gescand en hier opgenomen.
Op 6 januari 2008 foto’s uit fotoalbum van Peter Hoogland periode Beresteyn  gescand en hier geplaatst.
Levensverhaal van Gijs van de Berg geplaatst op 7 februari 2008
Op 17 februari 2008, na een bezoek op 16 februari aan pater Hub Kleijkers in Voerendaal, enige verbeteringen aangebracht en aanvullingen geplaatst. Tevens een nieuwe webruimte bij Bravehost geopend en aldus de website van een nieuwe URL voorzien http://beresteyn.bravehost.com/
augustus 2009: weer diverse foto’s (o.a. uit Oirschot) en de folder “Wat nodig’ geplaatst
13 september 2009: informatie geplaatst over Instituut Wullings en seminarie der kapucijnen
20 sept. 2009 wegens problemen bij Bravehost de hele site verplaatst naar www.benedictusdespinoza.nl/Beresteyn
Oktober 2009 tientallen foto’s toegevoegd over Haagsche Schouw en het seminariegebouw in Schimmert
December 2009 foto’s van Kees van den Berg toegevoegd
26 juni 2010 op de openingspagina de foto van Bijsterveld te Oirschot 1964 toegevoegd
Op 7 december 2010 alle links wegens beschadigingen opnieuw aangebracht
Op 11 februari 2011 voor het eerst een eigen domeinnaam aangenomen, www.montfortaans-beresteyn.nl en de inmiddels naar een omvang van 191 MB gegroeide site, bestaande uit 1518 bestanden, overgebracht naar goedkopewebhoster.nl
Op 27 februari 2011 pagina met foto’s uit de periode der kapuzijnen op Beresteyn (1945-1954) – Link te vinden in de pagina onder III Voorgeschiedenis van Beresteyn: Instituut Wullings etc.
Op Eerste Pinksterdag 12 juni 2011 een pagina met tekst over en foto’s van de Broeders van Beresteyn, gemaakt door Gijs van den Berg, aan de website toegevoegd.
Op 19 juli 2011 pagina toegevoegd met foto’s van een bezoek dat Gijs en Kees van den Berg en Stan Verdult op dodnerdag 12 mei aan Beresteyn brachten.
Op 22 augustus 2011 het Volkrant-interview met Heiner Holman over zijn seksueel misbruikt zijn op de site gebracht – met enige kanttekeningen erbij.
Op 25 augustus 2013 foto’s uit het album van Hans de Gier op de site geplaatst
Op 6 november 2013 aparte pagina met alle info en foto’s van de Kapucijnen op Beresteyn gemaakt
Op 17 en 18 september 2014 diverse verbeteringen doorgevoerd. O.a. enige foto’s van dia’s toegevoegd (Beresteyn-vlag, pater Van Oosten, volière Beresteyn, Ste Marie Schimmert).. Met name van diverse pagina’s waarin foto’s- niet zichtbaar werden, PDF’s gemaakt (over de Bond zonder naam en over het Einde van de montfortaanse opleidingen); voorts van dergelijke pagina’s waar soms wel soms geen foto’s zichtbaar worden de mogelijkheid van aanklikken van PDF toegevoegd (daarvoor moeste diverse foto’s op kleiner formaat worden ingebracht, zodat ze binnen een A4-formaat blijven.

Vervolg weblogboek december 2016.

In juni 2014 ontvingen we een mail van de Koninklijke Bibliotheek met het verzoek om de website te mogen archiveren door de KB. Daar heeft Stan positief op gereageerd, maar het bezorgde hem ook een hoop werk. (In tegenstelling tot wat in de mail staat zou de website begin november van dat jaar gearchiveerd worden). Het hele najaar is Stan bezig geweest om de site te repareren en schoon op te leveren aan de KB. Dat is gelukt vóór november maar al snel werd de site weer besmet en kwamen er waarschuwingen van Google te voorschijn bij opening van de site. Uiteindelijk heeft Stan het opgegeven waarop Gijs het op zich heeft genomen om de site te redden. Een vriendin van hem archiveerde de “brokstukken” en Gijs ging op zoek op zoek naar reparateurs. Die zoektocht verliep moeizaam maar leverde toch wel iets op zodat de site toch opnieuw opgezet kon worden in Word Press. Er werd ook een nieuwe provider gezocht (Sohosted).

Dank zij de archivering door de KB, waar we gebruik van mochten maken, kon de site in het najaar van 2016 betrekkelijk snel weer opgebouwd worden door Linda Vissia, die tussen haar opdrachten door er veel uurtjes aan besteed heeft. Die staat er nu weer, alleen moet er nog wat aan geschaafd worden.

KB mail van 11-6-2014

———- Doorgestuurd bericht ———-
Van: <webarchivering@kb.nl>
Datum: 10 juni 2014 14:07
Onderwerp: Archivering van uw website door de Koninklijke Bibliotheek (referentie: 25690602)

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://www.montfortaans-beresteyn.nl/
Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 10 juli 2014. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.

Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix [1]. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina’s op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Eventuele beperkende aanwijzingen in het zgn. robots.txt-bestand [2] zullen we daarbij negeren.

Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering en het via het webarchief online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 10 juli 2014 een e-mail te sturen naar webarchivering@kb.nl. Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken.
Voor nadere informatie met betrekking tot webarchivering door de KB, kunt u zich wenden tot: Peter de Bode, Webarchivering KB
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag webarchivering@kb.nl
Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op:
http://www.kb.nl/expertise/e-depot-en-digitale-duurzaamheid/webarchivering

Met vriendelijke groet,

Jan Bos, Hoofd Collecties
Koninklijke Bibliotheek